Styrelsen

Ordförande
Patrik Rodén
ordforande@tfamazonas.se

Vice Ordförande
Jens Ohlsson-Jensen
viceordforande@tfamazonas.se

Kassör
Pirita Ouchterlony-Simu
kassor@tfamazonas.se

Sekreterare
Tommy Berntsson
sekreterare@tfamazonas.se

Ledamot
Hans Bergman
ledamot1@tfamazonas.se

Suppleant 1
Jeppe Falk
suppleant1@tfamazonas.se

Suppleant 2
Helena Lundgren
suppleant2@tfamazonas.se

Hemsidesansvarig
Patrik Rodén
webmaster@tfamazonas.se

Media/Myndighetsansv
Anders Bygert
media@tfamazonas.se

Artikelansvarig
Leif G. Westrin
redaktor@tfamazonas.se

Mässansvarig
Tommy Berntsson

Bussansvarig
Bonita Thorner

Valberedning
Eva Lena Rodén & Marica Berntsson

Föreningens Stadgar

§1 Föreningen är ideell samt politiskt, religiöst och kommersiellt obunden.

§2 Föreningens mål är att inom området;
Utbyta kunskap och erfarenhet av exotiska djur.
Förmedla kunskap och information till föreningens medlemmar genom företrädesvis medlemstidning vilken eftersträvas utkomma 12 gånger per år. Förmedla kunskap och information till allmänheten genom föreläsningar och utställningar.

§3 Medlemskap söks skriftligt eller muntligt hos styrelsen. Medlemskap av den samma som intresserar sig för föreningens ändamål och erlägger stadgad medlemsavgift.

§4 Föreningens verksamhetsår; helår januari – december

§5 Medlemsavgift bestäms av årsmötet.

§6 Avstängning av medlem kan beslutas av styrelsen, då synnerliga skäl föreligger, exempelvis verksamhet som ger föreningen dålig publicitet eller rykte.

§7 Val av styrelse (ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamot, två suppleanter), val av två revisorer, val av valberedning (två personer), ansvarig för respektive arbetsgrupp.

§8 Årsmötets fasta punkter är; styrelseval, stadgar, medlemsavgifter, och verksamhetsår.

§9 Kallelse till årsmötet är sekreterarens ansvar att se till att kallelse kommer medlemmarna tillhanda senast två veckor före bestämt datum.

§10 Beslutsordning på årsmöte: samtliga närvarande medlemmar äga yttrande, förslags och rösträtt vid samtliga föreningens sammanträden.

§11 Beslutsförfarande inom Tropikföreningen Amazonas:
Styrelsen är på bemyndigande av årsmötet föreningens bestämmande organ. Under denna svarar arbetsgrupper vilka är lydande under styrelsen. Arbetsgrupperna skall muntligen eller skriftligen lämna information till styrelsen om deras verksamhet varje månad. Styrelsen äger friheten att utöka / minska antalet arbetsgrupper.

§12 Föreningens förtroende valda är befriad från medlemsavgiften under det verksamhetsår den är aktiv.

§13 Beslut om ändring av stadgar skall ske på årsmötet och vara fast punkt på dagordningen. Ändring kan endast ske med 2/3 dels majoritet.

§14 Föreningens upplösande kan endast beslutas av 2/3 dels majoritet på två efterföljande sammanträden, varav ett är årsmöte. Föreningens
gemensamma material erbjuds medlemmarna till försäljning. Överskjutande ekonomiska medel doneras till organisation vars ändamål är att skydda djur och natur.