Styrelsen 2019

Ordförande
Patrik Rodén
ordforande@tfamazonas.se

Kassör
Pirita Simu
kassor@tfamazonas.se

Sekreterare
Christer Erlandsson
sekreterare@tfamazonas.se

Ledamot 1
EvaLena Rodén
ledamot1@tfamazonas.se

Ledamot 2
Tommy Berntsson
ledamot2@tfamazonas.se

Suppleant 1
Jesper Cederlund
suppleant1@tfamazonas.se

Suppleant 2
Sarah Ouchterlony
suppleant2@tfamazonas.se

Hemsidesansvarig
Patrik Rodén
webmaster@tfamazonas.se

Valberedning
Mikael Blom & Marica Berntsson

Föreningens Stadgar

§1 Föreningen är ideell samt politiskt, religiöst och kommersiellt obunden.

§2 Föreningens mål är att inom området;
Utbyta kunskap och erfarenhet av exotiska djur.

§3 Medlemskap söks skriftligt eller muntligt hos styrelsen. Medlemskap av den samma som intresserar sig för föreningens ändamål och erlägger stadgad medlemsavgift.

§4 Föreningens verksamhetsår; helår januari – december

§5 Medlemsavgift bestäms av årsmötet.

§6 Avstängning av medlem kan beslutas av styrelsen, då synnerliga skäl föreligger, exempelvis verksamhet som ger föreningen dålig publicitet eller rykte.

§7 Val av styrelse (ordförande, kassör, sekreterare, ledamot, två suppleanter), val av två revisor, val av valberedning (två personer).

§8 Årsmötets fasta punkter är; styrelseval, stadgar, medlemsavgifter, och verksamhetsår.

§9 Kallelse till årsmötet är sekreterarens ansvar att se till att kallelse kommer medlemmarna tillhanda senast två veckor före bestämt datum.

§10 Beslutsordning på årsmöte: samtliga närvarande medlemmar äga yttrande, förslags och rösträtt vid samtliga föreningens sammanträden.

§11 Beslutsförfarande inom Tropikföreningen Amazonas:
Styrelsen är på bemyndigande av årsmötet föreningens bestämmande organ.

§12 Föreningens förtroende valda är befriad från medlemsavgiften under det verksamhetsår den är aktiv.

§13 Beslut om ändring av stadgar skall ske på årsmötet och vara fast punkt på dagordningen. Ändring kan endast ske med 2/3 dels majoritet.

§14 Föreningens upplösande kan endast beslutas av 2/3 dels majoritet på två efterföljande sammanträden, varav ett är årsmöte. Föreningens
gemensamma material erbjuds medlemmarna till försäljning. Överskjutande ekonomiska medel doneras till organisation vars ändamål är att skydda djur och natur.